मालमत्ता बिलाचा तपशील

मालमत्ता क्रमांक खोली क्रमांक मागणी संदर्भ क्रमांक तारखेपासुन तारखे पर्यंत बिल दिनांक देय दिनांक बिलाची रक्कम पावतीवरील रक्कम भरायची रक्कम