June 14, 2022
English Version
Welcome To अमरावती महानगर पालिका
 प्रशासन मुख्य   मुख्य पृष्ठ  
  •    क्विक लिंक्स
  •    स्थानिक संस्था कर
  •    तक्रार
  •    डाऊनलोड
  •    मतदान

ही सुवीधा सध्या उपलब्ध नाही.

      Public_Notices


विभाग निवडा :

 

  इश्युड ऑन पर्यंत वैध   विषय
1 14-06-2022 23-06-2022 अमरावती शहराची प्रारुप सुधारित विकास योजना (दुसरी सुधारित) सुनावणी कार्यक्रम
2 13-06-2022 17-06-2022 महानगरपालिका अमरावती क्षेत्रात ग्रिन जिम साहित्‍य खरेदी बाबत.
3 12-06-2022 20-06-2022 प्र.क्र.7 भिमनगर येथेे श्री वानखडे यांच्‍या घराजवळील रपटा दुरुस्‍त करणे.
4 12-06-2022 20-06-2022 प्र.क्र.7 भिमनगर येथील श्री नगराळे यांचे घराजवळील रपटा दुरुस्‍त करणे.
5 12-06-2022 20-06-2022 प्र.क्र.7 ि‍भिमनगर येथे बुध्‍द ि‍विहाराजवळील रपटा दुरुस्‍त करणे.
6 10-06-2022 14-06-2022 झोन क्र.1 प्र.क्र.2 माधवी ि‍विहार मुख्‍य रस्‍ता तपाेवन रोड लगत सीडी वर्क चे बांधकाम करणे.
7 10-06-2022 14-06-2022 प्र.क्र.13 नमूना येथे सीडी वर्क बांधकाम करणे
8 07-06-2022 15-06-2022 कोल्‍हटकर कॉलनीमधील बगिच्‍याची संरक्षणभिंत दुरुस्‍त करणे.
9 04-06-2022 10-06-2022 स्‍पर्धा परिक्षा ग्रंथालय कॅम्‍प येथे नवीन सीसीटीवी यंत्रणा व्‍यवस्‍था करणेबाबत.
10 31-05-2022 03-06-2022 महानगर पालिका क्षेत्रात ग्रिन जिम साहित्‍य खरेदी बाबत.
11 24-05-2022 04-06-2022 आरोग्‍य विभाग(स्‍वच्‍छता)करीता साफसफाईच्‍या कामासंदर्भात आज्ञावली व Mobile Applicationविकसित करणे
12 24-05-2022 04-06-2022 विधी ि‍विभागाकरीता वार्षिक भाडेतत्‍वावर (Annual Subsription) आज्ञावली खरेदी करणेेबाबत.
13 06-05-2022 13-05-2022 अतिक्रमण विभागाकरीता व्‍हीडीओ कॅमेरा (हॅन्‍डीकॅम) खरेदी करणेबाबत.
14 08-03-2022 12-03-2022 प्र.क्र.17मुख्‍य रस्‍ता ते मंदीर गडगडेश्‍वर रस्‍त्‍यावर मुरुम टाकून पसरविणे.
15 06-03-2022 13-03-2022 झोन क्र.1 बांधकाम विभाग व स्‍वास्‍थ विभागसमोरील पार्कींग मध्‍ये जूने पेविंग ब्‍लाक बसविणे.
16 05-03-2022 16-03-2022 अमनपामध्‍ये कुशल अर्धकुशल व अकुशल कर्मचारी पुर्णवेळ,पुर्णवेतन तत्‍वावर उपलब्‍ध करणे.
17 05-03-2022 16-03-2022 अमनपामध्‍ये कुशल अर्धकुशल व अकुशल कर्मचारी पुर्णवेळ/पुर्णवेतन तत्‍वावर उपलब्‍ध करणे.
18 28-02-2022 05-03-2022 प्र.क्र.2, 3 मध्‍ये ि‍विविध कामे करणे.
19 27-02-2022 02-03-2022 प्र.15 मध्‍ये ि‍विविध कामे करणे.
20 27-02-2022 02-03-2022 प्र.क्र.4 जमील कॉलनी मनपा शाळा क्र.8 येथे शौचालयाची दुरुस्‍ती करणे.
21 25-02-2022 06-03-2022 प्र.क्र.9 मातोश्री रमाबाई आंबेडकर सभागृहाजवळ सी डी वर्क चे बांधकाम करणे.
22 22-02-2022 26-02-2022 Supply of material as flowers, Har, bouquets, etc. as required
23 22-02-2022 26-02-2022 Vehicl Tracking Monitoring कक्षाकरीता संगणक संच व मल्टीफंक्‍शन ि‍प्रिंटर खरेदी करणेबाबत
24 22-02-2022 26-02-2022 VVehicl Tracking Monitoring कक्षाकरीता दुरदर्शन संच खरेदी करणेबाबत
25 21-02-2022 27-02-2022 SMS Gateway करीता Transactional Bulk SMS खरेदी करणेबाबत
26 20-02-2022 27-02-2022 ई-निविदा सुचनाि‍(तिसरी वेळ),अमनपा/उवि/उअ/निसुक्र/2150/ ि‍दि.15/02/2019
27 18-02-2022 20-02-2022 प्र.क्र.9 वडाळी टेकडा येथील श्री गजानन बगमारे यांचे घराजवळ सीडी वर्क बांधणे
28 18-02-2022 30-06-2022 निविदा सुचना क्र.अमनपा/का.अ.2/निविदा/45/2019,दि.16/2/2019
29 15-02-2022 20-02-2022 प्र.क्र.22 बडनेरा येथे ि‍विविध कामे करणे
30 13-02-2022 27-02-2022 सुतिकागृह सुरू करण्‍याबाबत एक्‍सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्‍ट (EOI) मागविण्‍याबाबत.
31 12-02-2022 16-02-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 04, 05, 06, 10, 15, 17 व 22 येथे विविध कामे करणे.
32 11-02-2022 16-02-2022 प्र.क्र. 02 राधा नगर मनपा शाळा मध्‍ये डॉ.पंजाबराव देशमुख पुतळा समोर पेव्हिंग ब्‍लॉक बसविणे.
33 11-02-2022 18-02-2022 अमनपा येथे विविध कामे करणे.
34 11-02-2022 18-02-2022 अमनपा येथे विविध कामे करणे.
35 11-02-2022 18-02-2022 अमनपा येथे विविध कामे करणे.
36 04-02-2022 12-02-2022 सन्‍मा.पदाधिकारी यांचे कक्षाकरीता चहा,कॉफी,नाश्‍ता,पाणी बॉटल इ. पुरविणे.
37 02-02-2022 06-02-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 06, 12 & 13 येथे विविध कामे करणे.
38 02-02-2022 11-02-2022 नगरसचिव विभागांतर्गत हार, फुले, बुके इ. साहित्‍याचा पुरवठा करणेबाबत.
39 02-02-2022 07-02-2022 अमनपा मा.उपमहापौर यांचे कार्यालयाकरीता साहित्‍य खरेदी करणेबाबत.
40 30-01-2022 05-02-2022 अमनपा प्रभाग क्र.04, 07, 10, 14 & 17 येथे विविध कामे करणे.
41 29-01-2022 04-02-2022 अमनपा महिला व बाल विकास विभागांतर्गत स्‍पर्धा परिक्षा ग्रंथालयाकरीता साहित्‍य खरेदी करणेबाबत.
42 24-01-2022 31-01-2022 अमनपा येथे विविध कामे करणे.
43 25-01-2022 29-01-2022 निवडणूक विभागामार्फत (दि.26/01/2019 ते दि.10/02/2019) लोकशाही पंधरवाडाकरीता साहित्‍य पुरवठा
44 21-01-2022 28-01-2022 महानगरपालिका स्‍पर्धा परिक्षा ग्रंथालय / अभ्‍यासीका करीता पुस्‍तके खरेदी करणे.
45 18-01-2022 21-01-2022 नगरसचिव विभागांतर्गत हार, फुले, बुके इ. साहित्‍याचा पुरवठा करणेबाबत.
46 18-01-2022 21-01-2022 प्रभाग क्र.17 वल्‍लभनगर येथे नालीचे बांधकाम करणे.
47 17-01-2022 21-01-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 04, 14 व 15 येथे विविध कामे करणे.
48 17-01-2022 25-01-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 01 व 06 येथे विविध कामे करणे.
49 16-01-2022 17-01-2022 प्र.क्र.17 वल्‍लभनगर येथील श्री गावंडे यांचे घरामागील नालीचे बांधकाम करणे.
50 15-01-2022 05-02-2022 अमनपा अंतर्गत मौजा तारखेडा येथे सुतिकागृह सुरू करण्‍याबाबत.
51 15-01-2022 21-01-2022 ना.द.व.सू या निधी अंतर्गत निविदा सुचना.
52 11-01-2022 16-01-2022 प्र.क्र.3 नवसारी येथील देशी दारूचे दुकानासमोरील सा.स्‍वच्‍छालयाचे टाके साफ करणेबाबत.
53 11-01-2022 20-01-2022 अमरावती महानगरपालिकेकरीता Fiber Optic Internet Connection सुविधा पुरविणेबाबत.
54 11-01-2022 21-01-2022 अमनपा मुख्‍यालय सर्व (पाच) प्रभाग कार्यालय जोडण्‍याकरीता Fiber Optic Connection घेणेबाबत.
55 10-01-2022 17-01-2022 ना.द.व.सू या निधी अंतर्गत निविदा सुचना.
56 08-01-2022 19-01-2022 अमनपा, सामान्‍य प्रशासन विभागातील झेरॉक्‍स मशिन दुरूस्‍ती करणेबाबत.
57 09-01-2022 12-01-2022 एक दिवसाचे सादरीकरणाकरीता LED Wall भाडे तत्‍वार घेणेबाबत.
58 08-01-2022 31-12-2021 ईमारतीची विद्युत व्‍यवस्‍था विजेचे दिवे, खिळण्‍या खरेदी आणि दुरूस्‍ती खर्च 2
59 05-01-2022 09-01-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 14 येथे विविध कामे करणे.
60 05-01-2022 11-01-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 01, 05, 10, 15 व 17 येथे विविध कामे करणे.
61 04-01-2022 09-01-2022 प्रभाग क्र.11 प्रशांत नगर येथे श्री.गायकवाड यांचे घरापर्यंत सिडी वर्क करणे.
62 01-01-2022 04-01-2022 नगरसचिव विभागांतर्गत हार, फुले, बुके इ. साहित्‍याचा पुरवठा करणेबाबत.
63 01-01-2022 04-01-2022 नगरसचिव विभागाकरीता आवश्‍यकतेनुसार काढण्‍यात येत असलेल्‍या छायांकित प्रती काढणेबाबत.
64 01-01-2022 04-01-2022 नगरसचिव विभागातील रिझोग्राफ मशिन Roso-1070-A करीता आवश्‍यकतेनुसार पुरवठा करणेबाबत.
65 01-01-2022 03-01-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 17 येथे विविध कामे करणे.
66 28-12-2021 31-12-2021 नगरसचिव विभागातील रिझोग्राफ मशिन Roso-1070-A करीता आवश्‍यकतेनुसार पुरवठा करणेबाबत.
67 28-12-2021 31-12-2021 नगरसचिव विभागाकरीता आवश्‍यकतेनुसार काढण्‍यात येत असलेल्‍या छायांकित प्रती काढणेबाबत
68 28-12-2021 31-12-2021 नगरसचिव विभागांतर्गत हार, फुले, बुके इ. साहित्‍याचा पुरवठा करणेबाबत.
69 26-12-2021 31-12-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 17 व 22 येथे विविध कामे करणे.
70 24-12-2021 31-12-2021 Providing E.I. to NUHM building of New UPHC at Mahendra Colony.
71 24-12-2021 31-12-2021 MH 27 AA 5050 चे सुटेभाग / दुरूस्‍ती बाबत.
72 24-12-2021 31-12-2021 बांधकाम विभागातील (अभिलेख) रद्दीची विक्री करणेबाबत.
73 24-12-2021 31-12-2021 संगणक विभागाकरीता DLP Projector/Multimedia Projector खरेदी करणे बाबत
74 20-12-2021 27-12-2021 अग्निशमन विभागाकरीता लिगल साईज मल्‍टीफंक्‍शन प्रिंटर खरेदी करणे बाबत
75 18-12-2021 24-12-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 12 येथे विविध कामे करणे.
76 17-12-2021 26-12-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 10 व 11 येथे विविध कामे करणे.
77 13-12-2021 20-12-2021 महेंद्र कॉलनी उद्यान सौंदर्यीकरण करणे.
78 12-12-2021 17-12-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 04, 10 व 17 येथे विविध कामे करणे.
79 07-12-2021 13-12-2021 अमनपाला उपसंचालक नगररचना विकास योजना विशेष घटक कार्यालयाकरीता साहित्‍य खरेदीबाबत.
80 11-12-2021 19-12-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 03 व 06 येथे विविध कामे करणे.
81 11-12-2021 19-12-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 02 व 05 येथे विविध कामे करणे.
82 10-12-2021 17-12-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 10 व 11 येथे विविध कामे करणे.
83 07-12-2021 11-12-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 04, 10 व 14 येथे विविध कामे करणे.
84 01-12-2021 07-12-2021 प्र.क्र.3नवसारी पुंडलिकबाबानगर उद्यानामध्‍ये पाळणे लावणेबाबत.
85 30-11-2021 06-12-2021 प्रभाग क्र. 10 जयंत कॉलनी येथे कॉंक्रीट रस्‍त्‍याची दुरूस्‍ती करणे.
86 29-11-2021 05-12-2021 प्रभाग क्र.13 मधील राजापेठ झोन इमारतीमधील बाजार परवाना कार्यालयात लोखंडी गेट बसविणे.
87 29-11-2021 05-12-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 13 शारदा नगर येथे काम करणे.
88 28-11-2021 04-12-2021 प्रभाग क्र.20 गोपालनगर अंतर्गत नरसिंह सरस्‍वतीनगर येथील अभ्‍यासिकामध्‍ये वॉटर कुलर लावणे.
89 26-11-2021 03-12-2021 MH 27 A 4951 चे सुटेभाग / दुरूस्‍ती बाबत.
90 19-11-2021 22-11-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 16 येथे विविध कामे करणे.
91 20-11-2021 26-11-2021 प्रभाग क्र.10 चित्रा कॉलनी येथील श्री.कस्‍तुरे यांचे घराजवळ कॉंक्रीट नालीचे बांधकाम करणे.
92 19-11-2021 22-11-2021 प्रभाग क्र.10 संजय गांधीनगर/पंचशील नगर येथील सभागृहाचे विद्युतीकरण करणे. (दुसरी वेळ)
93 17-11-2021 30-11-2021 प्रभाग क्र.7 विदर्भ हाऊसिंग सोसायटी येथे चेंबर बांधणे.
94 17-11-2021 30-11-2021 प्रभाग क्र.7 भिम नगर बुध्‍द विहाराजवळील रपटा दुरूस्‍त करणे.
95 17-11-2021 30-11-2021 प्रभाग क्र.7 भिम नगर श्री.वानखडे यांच्‍या घराजवळील रपटा दुरूस्‍त करणे.
96 17-11-2021 30-11-2021 प्रभाग क्र.7 खापर्डे बगीचा मधील जैन यांच्‍या घरासमोरील रपटा बांधणे.
97 17-11-2021 26-11-2021 अमरावती महानगरपालिकेला प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालयाकरीता साहित्‍य खरेदीबाबत.
98 16-11-2021 22-11-2021 अमनपा मा.उपायुक्‍त (प्रशा.)कार्यालयाकरीता मल्‍टीफंक्‍शन प्रिंटर खरेदी करण्‍याबाबत.
99 16-11-2021 22-11-2021 अमरावती महानगरपालिकेला लेखा परिक्षण विभागाकरीता मल्‍टीफंक्‍शन प्रिंटर खरेदी करण्‍याबाबत.
100 06-11-2021 31-12-2021 मनपा ईमारतीची विद्यूत व्‍यवस्‍था विजेचे दिवे, खिळण्‍या खरेदी आणि दुरूस्‍ती खर्च 2016-17.
101 02-11-2021 06-11-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 10 संजय गांधी नगर क्र.2 व इतर येथे विविध कामे करणे.
102 02-11-2021 13-11-2021 अमनपाचे सर्व कार्यालयात Internet तसेच LAN Network चे वार्षिक देखभाल दुस्‍स्‍तीबाबत.
103 30-10-2021 03-11-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 17 येथे विविध कामे करणे.
104 26-10-2021 30-10-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 14 येथे विविध कामे करणे.
105 24-10-2021 30-10-2021 अमनपाचे निवासी वापरा खालिल भूखंड मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 निविदा ऑफर
106 19-10-2021 26-10-2021 MH 27 AA 5119 चे दुरूस्‍ती बाबत.
107 19-10-2021 26-10-2021 MH 27 AA 2030 चे दुरूस्‍ती बाबत.
108 17-10-2021 20-10-2021 झोन क्र.5 अंतर्गत प्रभाग क्र. 17 पार्वतीनगर येथे रपटयाचे बांधकाम करणे.
109 12-10-2021 22-10-2021 अग्निशमन विभागातील फिल्‍ड ड्युटी कर्मचा-यांकरिता गणवेश व इतर साहित्‍य पुरविण्‍याबाबत.
110 10-10-2021 16-10-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 01, 04 व 10 येथे विविध कामे करणे.
111 11-10-2021 19-10-2021 अमनपा अग्निशमन विभागाकरीता सर्वर रूम करीता लिगल साईज मल्‍टीफंक्‍शन प्रिंटर खरेदी बाबत.
112 11-10-2021 19-10-2021 अमनपा संगणक विभागातील सर्वर रूम करीता Vaccum Cleaner खरेदी बाबत.
113 10-10-2021 16-10-2021 प्रभाग क्र. 10 चैतन्‍य कॉलनी येथील ब्‍लॉक दुरूस्‍ती करणे.
114 06-10-2021 10-10-2021 छत्री तलाव व प्र.क्र.22 अशोकनगर येथे विविध कामे करणे.
115 05-10-2021 10-10-2021 अमनपा कंत्राटी डाटा एंट्री ऑपरेटर यांचे ऑनलाईन पात्रता परिक्षा करीता एजंसी नियुक्‍ती बाबत.
116 04-10-2021 11-10-2021 प्रभाग क्र.10 जीवन ज्‍योती कॉलनी, अमरा कॉलनी व कलोती नगर येथे विविध कामे करणे.
117 27-09-2021 05-10-2021 प्रभाग क्र. 11 मधील किरण नगर नं.1 मनपा ओपन स्‍पेसचे कम्‍पाउंड वॉलला कलरींग करणे.
118 26-09-2021 01-10-2021 प्रभाग क्र.01 रहाटगाव मध्‍ये कृष्‍णानगर येथे सार्वजनिक शौचालय दुरूस्‍ती करणे.
119 26-09-2021 08-10-2021 स्‍थानिक संस्‍था कर ि‍विभागाकरीता संगणक संच खरेदी करणे बाबत.
120 26-09-2021 08-10-2021 सहायक संचालक नगर रचना ि‍विभागाकरीता संगणक संच खरेदी बाबत.
121 21-09-2021 27-09-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 10 येथे विविध कामे करणे.
122 21-09-2021 24-09-2021 प्रभाग क्र. 4 येथील कॉंक्रीट रस्‍त्‍याची दुरूस्‍ती करणेबाबत.
123 19-09-2021 26-09-2021 अमनपा येथे विविध कामे करणे.
124 19-09-2021 26-09-2021 MH 27 AA 8008 चे दुरूस्‍ती बाबत.
125 18-09-2021 24-09-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 02, 04, 09, 10, 13 & 16 येथे विविध कामे करणे.
126 12-09-2022 19-09-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 06 व 05 येथे विविध कामे करणे.
127 17-09-2021 21-09-2021 अमनपा प्रभाग क्र. 22 येथे विविध कामे करणे.
128 14-09-2022 18-09-2021 प्रभाग क्र. 14 येथे मुरलीधर महाराज मंदिरासमोर कॉंक्रीटीकरण करणे.
129 12-09-2022 31-12-2021 Work Order :- Supplying & Erecting MSEDCL & AMC pole at various locations in the area of AMC
130 12-09-2022 17-09-2021 सन्‍मा.विरोधी पक्षनेता यांच्‍या तातडिच्‍या निधीमधून खेळणी साहित्‍य लावण्‍याबाबत.
131 12-09-2022 17-09-2021 MH 27 AC 5354 चे दुरूस्‍ती बाबत.
132 12-09-2022 17-09-2021 MH 27 AA 611 चे दुरूस्‍ती बाबत.
133 10-09-2022 12-09-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 04 व 14 येथे विविध कामे करणे.
134 10-09-2022 18-09-2021 Dell i3 Processor 4 GB RAM, 500GB hard disc, Keyboard, Mouse, Monitor 18.5 inch
135 10-09-2022 18-09-2021 Dell i3 Processor 4 GB RAM, 500GB hard disc, Keyboard, Mouse, Monitor 18.5 inch
136 07-09-2022 14-09-2022 छत्री तलाव अमरावती येथे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी विद्युत स्थापना करणे
137 04-09-2022 10-09-2022 क्रेन मशिनचा वाहनचालकासह पुरवठा करणे.
138 30-08-2022 07-09-2022 अमनपा प्र.क्र.1 झोन क्र.1 आशियाड कॉलनी आणि विजस्‍नेही कॉलनी येथे विविध कामे करणे.
139 28-08-2022 31-08-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 14 येथे विविध कामे करणे.
140 24-08-2022 04-09-2022 प्रभाग क्र.13 गणेश कॉलनी व कुसुंब विहार येथे मुरूम टाकणे.
141 23-08-2022 31-12-2021 कार्यारंभ आदेश :- शिवटेकडी येथे CCTV कॅमेरे लावणे व उभारणे
142 23-08-2022 27-08-2022 नालसाहबपुरा येथील मनपा. शाळा क्र. 4 येथे सार्वजनिक शौचालयाची दुरूस्‍ती करणे.
143 21-08-2022 31-12-2021 Work Order :- Providing E.I. and Supplying and erecting LED street light
144 16-08-2022 20-08-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 04, 11 व 36 येथे विविध कामे करणे.
145 16-08-2022 20-08-2022 एका वर्षासाठी Auto-CAD वापरकर्ता परवाना
146 06-08-2022 13-08-2022 अमनपा क्षेत्रातील सर्व फेरीवाल्‍याकडून दैनिक फी रू.10 प्रमाणे फी वसुल करणे.
147 02-08-2022 09-08-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 13 येथे विविध कामे करणे.
148 30-07-2022 01-08-2022 प्रभग क्र.5 मध्‍ये िि‍विविध कामे करणे
149 27-07-2022 03-08-2022 अमनपा क्षेत्रातील सर्व फेरीवाल्‍याकडून दैनिक फी रू.10 प्रमाणे फी वसुल करणे.
150 27-07-2022 26-11-2021 कार्यारंभ आदेश :- अमनपाचे स्‍थायी समिती सभागृह येथे AC पुरवठा करणेबाबत.
151 27-07-2022 04-08-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 06 विलास नगर येथे विविध कामे करणे.
152 26-07-2022 31-07-2022 झोन क्र.01 व झोन क्र.03 अंतर्गत विविध कामे करणे.
153 25-07-2022 31-07-2022 उपमहापौर यांचे कक्षात नविन वातानुकूलन संयंत्र लावणे.
154 23-07-2022 31-07-2022 महानगरपालिकेमध्‍ये एक वर्षाकरीता PBX देखभाल व दुरूस्‍ती करारनामा करण्‍याबाबत.
155 21-07-2022 27-07-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 17 येथे विविध कामे करणे.
156 21-07-2022 27-07-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 04, 10 व 16 येथे विविध कामे करणे.
157 17-07-2022 21-07-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 17 येथे विविध कामे करणे.
158 17-07-2022 23-07-2022 सन 2018-19 करिता फोटो काढणे व व्हिडीओ शुटींग करणेबाबत.
159 10-07-2022 13-07-2022 राजापेठ कोठयावर भंगार साहित्‍याचा ई-लिलाव करणेबाब‍त.
160 30-06-2022 07-07-2022 अमनपा प्रभाग क्र. 04, 12 व 15 येथे विविध कामे करणे.
161 26-06-2022 07-07-2022 अग्निशमन आणिबाणी सेवा विभाग फायर एक्‍स्‍टींग्‍युशर्स रिफीलींग व किरकोळ दुरुस्‍ती
162 22-06-2022 28-06-2022 महापौर कार्यालयात RO यंत्रणा लावणेबाबत
163 21-06-2022 31-12-2021 W.order-Supplying & Erecting LED StreetLight fitting at AMC Area
164 21-06-2022 31-12-2021 कार्यादेश - मनपा इमारतीची विद्युत व्‍यवस्‍था,विजेचे दिवे,खिळण्‍या खरेदी अ‍ाणि दुरुस्‍ती खर्च 2018-19
165 08-06-2022 14-06-2022 अमनपा A.I.M.I.M गटनेता कक्षामधील A.C.बदलविणे.
166 06-06-2022 13-06-2022 अमनपा प्रभाग क्र. ०४ व १२ येथे विविध कामे करणे.
167 06-06-2022 12-06-2022 अमनपा प्रभाग क्र. २० व २२ येथे विविध कामे करणे.
168 06-06-2022 11-06-2022 अमनपा प्रभाग क्र. ०६, १२ व १७ येथे विविध कामे करणे.
169 02-06-2022 31-12-2021 कार्यारंभ आदेश :- अमनपा येथे वॉटर कूलर, स्प्लिट आणि विंडो एअर कंडिशनर युनिटसाठी वार्षिक देखभाल दर.
170 02-06-2022 31-12-2021 कार्यारंभ आदेश :- अमरावती महानगरपालिकाचे स्‍व.सुदामकाक देशमुख सभागृह येथे ध्‍वनी प्रणाली पूरविणे.
171 02-06-2022 31-12-2021 कार्यारंभ आदेश :- अमनपा विविध कार्यालयांमध्ये कुलर्स भाडे तत्‍वावर पुरवणे.
172 01-06-2022 07-06-2022 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
173 28-05-2022 05-06-2022 प्रभाग क्र.१३ माधव नगर येथे वॉकींग ट्रॅक करून देणे.
174 30-05-2022 04-06-2022 अमनपाचे प्रभाग क्रमांक १४ व १७ येथेे विविध कामे करणे.
175 29-05-2022 05-06-2022 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
176 25-05-2022 02-06-2022 प्रभाग क्र.२२ नविवस्‍ती बडनेरा अंतर्गत रात्रनिवारा इमारतीचे विद्यूतीकरण करणे.
177 25-05-2022 12-06-2022 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
178 18-05-2022 28-05-2022 Antivirus-Net Protector User License
179 01-01-2022 31-12-2021 कंत्राटी पध्‍दतीवर कुशल, अर्ध-कुशल व अकुशल मानवी सेवा पुरवठा करण्‍याबाबतचा करारनामा
180 01-01-2022 31-12-2021 कंत्राटी पध्‍दतीवर कुशल, अर्ध-कुशल व अकुशल मानवी सेवा पुरवठा करण्‍याबाबतचा करारनामा
181 01-01-2022 31-12-2021 कंत्राटी पध्दतीवर संगणक चालकांचा पुरवठा करण्‍याबाबतचा करारनामा
182 02-05-2022 31-12-2021 संगणक देखभाल व दुरूस्‍ती कार्यारंभ आदेश व करारनामा.
183 19-04-2022 27-04-2022 अमनपा प्रभाग क्र.१३ येथे विविध कामे करणे.
184 13-04-2022 17-04-2022 अमनपा येथेे विद्युतीकरणाचे विविध कामे करणे.
185 17-04-2022 21-04-2022 अमनपा प्रभाग क्र.१४ येथे विविध कामे करणे.
186 17-04-2022 21-04-2022 अमनपा प्रभाग क्र.१४ येथे विविध कामे करणे.
187 16-04-2022 23-04-2022 प्र.क्र.१६ अंतर्गत नाली व रोड दुरूस्‍त करणे.
188 12-04-2022 17-04-2022 मनपाचेे विविध प्रभागात विद्युतीकरण करणे
189 06-01-2022 31-12-2021 कारटेज रिफीलींग बाबत कार्यारंभ आदेश व करारनामा.
190 10-04-2022 16-04-2022 महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत विविध कामे करणेबाबत.
191 09-04-2022 16-04-2022 अमनपा प्रभाग क्र.०६,१६,१७,१९ व झोन क्र.०१ येथे विविध कामे करणे.
192 09-04-2022 13-04-2022 अमनपा प्रभाग क्र.३ पुंडलिक बाबा नगर व फुलबाग ि‍शिशु मंदीर कलोती नगर अमरावती
193 27-03-2022 31-03-2022 अमनपा प्रभाग क्र.०९ छत्री तलाव येथे विविध कामे करणे.
194 02-04-2022 09-04-2022 अमनपा प्रभाग नं.०५ व १० येथे विविध कामे करणे.
195 19-03-2022 26-03-2022 अमनपा प्रभाग क्रं. ०२ व ०६ येथे विविध कामे करणे.
196 16-03-2022 22-03-2022 महानगरपालिक‍ेेेेच्‍या िवविध कार्यालयातील कुुुुलरची दुुरुस्‍ती करणे
197 15-03-2022 20-03-2022 अमनपा येथे विविध कामे करणे.
198 14-03-2022 31-12-2021 work order M/s Radhe ele. supplying & Erecting AMC Pole at Public Toilets at various places in zone
199 14-03-2022 31-12-2021 work order M/s Radhe ele. supplying & Erecting AMC Pole at Public Toilets at various places in zone
200 13-03-2022 17-03-2022 शहर क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी अमरावती महानगरपालिकाकरिता साहित्‍याबाबत.
201 07-03-2022 09-03-2022 अमनपा प्रभाग क्रं. १४ येथे विविध कामे करणे.
202 07-03-2022 13-03-2022 पशुवैद्यकीय विभाग श्‍वान उत्‍पत्‍ती नियंत्रण उपक्रम करीता साहित्‍य खरेदी बाबत.
203 07-03-2022 08-03-2022 प्रभाग क्र.4 अकबर नगर येथे कॉंक्रीट बांधकाम करणेबाबत.
204 05-03-2022 12-03-2022 अमनपा पाटीपुरा आणि अलिम नगर येथे कामे करणे.
205 03-03-2022 15-03-2022 ई-निविदा प्रसिध्‍दीबाबत
206 03-03-2022 31-08-2022 अमनपामधील ५ वर्ष जुने निकामी संगणक साहित्‍य निर्लेखित करणेबाबत. (कार्यादेश)
207 01-03-2022 06-03-2022 अमनपा प्रभागामध्‍ये विविध कामे करणे.
208 28-02-2022 05-03-2022 सर्व्‍हर रूमचे युपीएस करिता बॅटरीज खरेदी करणेबाबत.
209 28-02-2022 09-03-2022 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
210 28-02-2022 03-03-2022 अमनपा प्रभाग क्र.१७ येथे विविध कामे करणे.
211 28-02-2022 05-03-2022 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
212 27-02-2022 28-02-2022 प्रजासत्‍ताक दिनानिमित्‍त प्रभागी कार्यालय क्र.५ ची रंगरंगोटी करण्‍याबाबत.
213 22-02-2022 31-12-2021 M/s Royal Electrical Decorators यांना कार्यारंभआदेश
214 16-02-2022 31-12-2021 टीडीआर नोंदी
215 16-02-2022 31-12-2021 उपयोगिता प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate)
216 09-02-2022 15-02-2022 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
217 09-02-2022 15-02-2022 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
218 09-02-2022 15-02-2022 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
219 05-02-2022 12-02-2022 दिव्‍यांग विद्यार्थ्‍यांकरीता साहित्‍य खरेदी
220 05-02-2022 12-02-2022 दिव्‍यांग विद्यार्थ्‍यांकरीता साहित्‍य खरेदी
221 30-01-2022 02-02-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. १४ व २१ येथे विविध कामे करणे.
222 30-01-2022 02-02-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. १४ येथे विविध कामे करणे.
223 30-01-2022 02-02-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. १७ येथे विविध कामे करणे.
224 30-01-2022 02-02-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं.१७ येथे विविध कामे करणे.
225 30-01-2022 02-02-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं.१७ येथे विविध कामे करणे.
226 23-01-2022 30-01-2022 प्र.क्र.6मोरबागश्री रमेेेेशगुप्‍ता यांचे घराजवळ खरखाडीया प्‍लॉट येथील सार्व.ि‍विहीरीवरजाळी बसविणे
227 23-01-2022 30-01-2022 प्र.क्र.6मोरबागश्री रमेेेेशगुप्‍ता यांचे घराजवळ खरखाडीया प्‍लॉट येथील सार्व.ि‍विहीरीवरजाळी बसविणे
228 19-01-2022 24-01-2022 प्र.क्र.6 ि‍विलासनगर येथील गल्‍ली नं.1येथील नालीवर सुर‍क्षेकरीता झाकण ठेवणे
229 12-01-2022 18-01-2022 मुलींना स्‍वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्‍याकरीता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे
230 12-01-2022 18-01-2022 Brand Ambassador स्‍वच्‍छता अभियान १८करीता भ्रमणध्‍वनी घेेेेणेबाबत.
231 12-01-2022 18-01-2022 अूमनपाचे ि‍विविध प्रभागात ि‍विविध कामे करणे
232 10-01-2022 18-01-2022 various work at P.no.16.
233 09-01-2022 20-01-2022 ISI Mark प्रमाणित केलेले Fire Extinguishers ABC-04kg. नविन खरेदी करण्‍याकरिता
234 06-01-2022 31-01-2022 Town Planner Specialist/Urban Planner पात्र्/अपात्र् उमेदवारांची यादी
235 05-01-2022 15-01-2022 अपंग विद्यार्थ्‍यांक‍रीता साहित्‍य खरेदी
236 01-01-2022 08-01-2022 MH27 AA 0303 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
237 01-01-2022 05-01-2022 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
238 01-01-2022 04-01-2022 अमनपा प्रभाग क्र.१३ येथे रॅम्पd तयार करणे व पाण्या ची टाकी लावणे.
239 30-12-2021 31-12-2021 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
240 28-12-2021 31-12-2021 अमनपा प्रभाग क्र.१३ येथे रॅम्‍प तयार करणे व पाण्‍याची टाकी लावणे.
241 18-12-2021 26-12-2021 प्रभाग क्र.१९ येथील भरत नगर सार्वजनिक वाचनालयाच्‍या समोर पेव्हिंग ब्‍लॉक लावणे.
242 18-12-2021 26-12-2021 दिव्‍यांग विद्यार्थ्‍यांचे साहित्‍य खरेदी
243 18-12-2021 26-12-2021 प्र.क्र.१९भरत नगर येथे सार्व.वाचनालयाच्‍यासमोर पेव्‍हींग ब्‍लॉग लावणे
244 14-12-2021 18-12-2021 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं.०६ व १९ येथे विविध कामे करणे.
245 12-12-2021 16-12-2021 अमनपाचे प्रभाग क्र.१७ येथे विविध कामे करणे.
246 08-12-2021 12-12-2021 अमनपाचे प्रभाग क्रं.०२, ०४, ०७, १० व १६ येथे विविध कामे करणे.
247 07-12-2021 08-12-2021 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं.१७ खोलापूूूूरी गेट येथे मुत्रीघर दुरूस्‍ती व रंगरंगोटी करणे.
248 06-12-2021 22-12-2021 प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शहर नियोजन विशेष शहरी / नियोजक कंत्राटी स्‍वरूपात पदे भरण्‍याबाबत.
249 28-11-2021 04-12-2021 various work at Pr.No.03, 06, 14, 15 & 36 AMC area.
250 28-11-2021 04-12-2021 MH 27 AA 7007 चे दुरूस्‍ती बाबत.
251 24-11-2021 30-11-2021 MH27 AA 0068 चे दुरुस्‍तीबाबत.
252 24-11-2021 28-11-2021 अमनपा, सार्वजनिक आरोग्‍य विभाग येथे विविध कामे करणे.
253 23-11-2021 28-11-2021 गटनेता ब.स.पा.यांचे कक्षात ए.सी. बसविणे
254 13-11-2021 16-11-2021 शहर क्षय रोग नियंत्रण सोसायटी अमनपाला खाली दिलेल्‍या प्रमाणे साहित्‍य खरेदी करणेबाबत.
255 27-10-2021 02-11-2021 मनपा शाळा क्रंमांक १९ येथे डेक्‍स बॅचेस चा पुरवठा करण्‍याबाबत.
256 26-10-2021 31-10-2021 अमनपा प्रभाग क्रं.०६ आणि १६ येथे विविध कामे करणे.
257 25-10-2021 30-10-2021 अमनपा प्रभाग क्रं.०२, ०५, ०६ व १० येथे विविध कामे करणे.
258 10-10-2021 16-10-2021 अमनपा प्रभाग क्रं.१४ व २१ येथे विविध कामे करणे.
259 06-10-2021 10-10-2021 अमनपा प्रभाग क्रं. १०, २०, २२ येथे विविध कामे करणे.
260 05-10-2021 11-10-2021 महिला व बालविकास येथील कार्यालीन साहित्‍याबाबत.
261 05-10-2021 11-10-2021 महानगरपालिका सपर्धा परिक्षा ग्रंथालय करिता आवश्‍यक पुस्‍तके खरेदी करणे बाबत
262 05-10-2021 11-10-2021 अमनपा प्रभाग क्रं. ०१, ०३, ०६, ०७, ११, १४, १६, १७, २१ येथे विविध कामे करणे.
263 04-10-2021 06-10-2021 प्र.क्रं.१९ येथील गंगोत्री कॉलनी मध्‍ये श्री.माकोडे यांचे घरासमोर पेव्हिंग ब्‍लॉक चे बांधकाम करणे
264 28-09-2021 04-10-2021 अमनपा प्रभाग क्रं. २० चवरे नगर, येथे विविध कामे करणे.
265 26-09-2021 10-10-2021 वापरात नसलेल्या जुने संगणक उपकरणे व इतर वस्तू यांची विल्‍हेवाट लावण्‍याबाबत.
266 16-09-2022 20-09-2021 अमनपा प्रभाग क्रं.१४ बहिरमपुरा व महाजनपुरी गेट येथे विविध कामे करणे.
267 16-09-2022 22-09-2021 मेरी गो राऊंड प्‍ल्‍ॅाटफाॅर्म चेअर आणि एलिफंट स्‍लाइड बाबत.
268 15-09-2022 21-09-2021 नृसिंह सरस्‍वती नगर अमरावती येथील अभ्‍यासिका स्‍पर्धा केंद्र येथे पुस्‍तके पुरविण्‍याबाबत.
269 13-09-2022 18-09-2021 प्र.क्रं.१९ येथील माहोरे ते एकवीरा कॉलनी मध्‍ये सि.डी. वर्कचे बांधकाम करणे.
270 07-09-2022 15-09-2022 4 Xerox machine Purchasing
271 05-09-2022 11-09-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.०२ व ०८ तसेच झोन क्रं.१ येथे विविध कामे करणे.
272 01-09-2022 06-09-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.१७ व प्रभाग क्रं.२२ येथे विविध कामे करणे.
273 01-09-2022 05-09-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.१७ व प्रभाग क्रं.२२ येथे विविध कामे करणे.
274 01-09-2022 08-09-2022 अमनपा येथे विविध विद्युत कामे करणे.
275 31-08-2022 07-09-2022 जिवनाच्‍या उंबरठयावर कार्यशाळा
276 24-08-2022 31-08-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.१४ येथे विविध कामे करणे.
277 23-08-2022 28-08-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.०४ लालखडी येथे सार्वजनिक शौचालय दुरूस्‍ती करणे.
278 23-08-2022 28-08-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.०२, ०३, ०६ व ०९ येथे विविध कामे करणे.
279 23-08-2022 28-08-2022 अमनपा येथे विविध विद्युत कामे करणे.
280 19-08-2022 22-08-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.१४ येथे विविध कामे करणे.
281 19-08-2022 22-08-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.१४ येथे विविध कामे करणे.
282 21-08-2022 24-08-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.१४ येथे विविध कामे करणे.
283 21-08-2022 24-08-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.१४ येथे विविध कामे करणे.
284 16-08-2022 21-08-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.०२, ०५, १० व २१ येथे विविध कामे करणे.
285 16-08-2022 22-08-2022 चप्‍पल / बूट स्‍टॅंड व लोखंडी लॉकर पुरविणे.
286 11-08-2022 16-08-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.०४, ०९ व ३१ येथे विविध कामे करणे.
287 10-08-2022 18-08-2022 ओरल रिहायड्रेशन मिठ पावडर चे पॅकिंग करण्‍याबाबत.
288 09-08-2022 18-08-2022 MH27 AA 5213 चे सुटेभाग व दुरूस्‍ती बाबत.
289 09-08-2022 18-08-2022 MH27 AA 37 चे सुटेभाग व दुरूस्‍ती बाबत.
290 09-08-2022 18-08-2022 MH27 AA 5050 चे सुटेभाग व दुरूस्‍ती बाबत.
291 04-08-2022 09-08-2022 अमनपा प्रभाग क्रं.२४ मधील सी.सी.रोड, सी.सी.ड्रेन आणि पेव्हिंग रिपेअरींग
292 04-08-2022 09-08-2022 औषधे, शल्यचिकित्सक, औषधी पदार्थ आणि उपभोग्य वस्तू खरेदी बाबत.
293 03-08-2022 10-08-2022 MH27 C 5684 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
294 03-08-2022 08-08-2022 अमनपाच्या विरशैव स्मशानभुमी व मनपा शाळा नं.2 येथे विद्युतीकरण करणे.
295 28-07-2022 02-08-2022 सुभाषचंद्र बोस कॉम्‍पलेक्‍स शाम चौक येथे संडास ची दुरूस्‍ती करणे.
296 28-07-2022 31-07-2022 कार्यकारी अभियंता २ या विभागात रंगरंगोटी करणे.
297 24-07-2022 28-07-2022 प्रभाग क्र. 42 बडनेरा येथे मनपा शाळा क्र. 11 व 4 येथील स्‍लॅब वर IPS प्‍लेाअरींगचे काम करणे
298 19-07-2022 24-07-2022 अमनपा प्रभाग क्रं. ०४, ११, ३१(ब) व ३८ येथे विविध कामे करणे.
299 17-07-2022 18-07-2022 विरशैव स्‍मशानभुमि येथे नव्‍यान बांधण्‍यात आलेल्‍या सभागृहाचे विद्यूतीकरण करणे.
300 10-07-2022 15-07-2022 अमनपा प्रभाग कार्यालय क्रमांक १ ते ५ करिता इंटरनेट व्‍यवस्‍था करणे.
301 06-07-2022 11-07-2022 अमनपा प्रभाग क्रं. ०७, ३१(ब) व छाया कॉलनी येथे विविध कामे करणे.
302 30-06-2022 07-07-2022 MH27 X1941 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
303 30-06-2022 07-07-2022 MH27 AA 5050 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
304 23-06-2022 27-06-2022 प्रभाग नं. 22 (ड) येथे विद्यूत खांब उभारून प्रकाश व्‍यवस्‍था करणे.
305 23-06-2022 29-06-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. 06 व 10 येथे विविध कामे करणे.
306 15-06-2022 22-06-2022 MH27 H6808 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
307 15-06-2022 22-06-2022 MH27 AA 5212 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
308 15-06-2022 22-06-2022 MH27 X1941 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
309 15-06-2022 22-06-2022 MH27 AA 0611 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
310 14-06-2022 20-06-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. 06, 13, 14, 15, 16 व 17 येथे विविध कामे करणे.
311 14-06-2022 17-06-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. 09 येथे विविध कामे करणे.
312 09-06-2022 15-06-2022 MH27 AC 9958 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
313 09-06-2022 15-06-2022 MH27 AA 1010 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
314 08-06-2022 15-06-2022 महानगरपालिका स्‍पर्धा परिक्षा ग्रंथालय / अभ्‍यासिका करिता दरमहा मासीके पूरविणे.
315 06-06-2022 08-06-2022 अमरावती महानगरपालिकेकरीता 10 ब्रांच कटर चा पुरवठा करण्‍याबाबत
316 05-06-2022 09-06-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. 09 येथे विविध कामे करणे.
317 30-05-2022 31-05-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. 17 व 31 येथे विविध कामे करणे.
318 26-05-2022 31-05-2022 मनपा शाळा क्रं.18 प्रविण नगर येथील शाळेच्‍या इमारतीमध्‍ये विद्यूत व्‍यवस्‍था करणे.
319 25-05-2022 31-05-2022 MH27 H6808 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
320 25-05-2022 31-05-2022 MH27 AA405 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
321 24-05-2022 31-05-2022 Bobcat No.3 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
322 23-05-2022 29-05-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. 01 व 16 येथे विविध कामे करणे
323 23-05-2022 24-05-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. 03 व 10 येथे विविध कामे करणे
324 22-05-2022 29-05-2022 MH27 X1942 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
325 22-05-2022 29-05-2022 MH27 AA 0611 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
326 22-05-2022 29-05-2022 MH27 X6919 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
327 20-05-2022 26-05-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. 21 व 43 येथे विविध कामे करणे
328 20-05-2022 23-05-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. 16, 25 व 36 येथे विविध कामे करणे
329 18-05-2022 20-05-2022 अमनपाच्‍या प्रभाग क्रं. 6 व 10 येथे विविध कामे करणे
330 08-05-2022 30-05-2022 अमनपाच्‍या १७ हॉकर्स झोनची यादी
331 08-05-2022 15-05-2022 प्र.क्र.2 मसानगंज प्रभागात श्रीकरण श्रीवास यांचे घरासमोर सीडी वर्क चे काम करणेबाबत
332 06-05-2022 12-05-2022 विशेष उद्देश वाहन (SPV)करिता कंपनी सेक्रेटरी नियुक्‍त करावयाचे आहे
333 04-05-2022 09-05-2022 प्र.क्र.6,16,21येथे विविध कामे करणे
334 04-05-2022 11-05-2022 MH27 AA405 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
335 04-05-2022 11-05-2022 MH27 H8367 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
336 04-05-2022 11-05-2022 MH27 AA 1011 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
337 02-05-2022 04-05-2022 झोन क्रं.०१ रामपुरी कॅम्‍प येथील खोल्‍यांमध्‍ये विद्यूत व्‍यवस्‍था करणे.
338 25-04-2022 27-04-2022 MH27 AA 5050 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
339 18-04-2022 24-04-2022 MH27 AC 5354 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
340 18-04-2022 24-04-2022 MH27 C5684 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
341 18-04-2022 24-04-2022 MH27 AA 5213 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
342 18-04-2022 24-04-2022 MH27 AC 5455 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
343 07-04-2022 10-04-2022 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
344 05-04-2022 18-04-2022 अमनपाला डाटा एन्‍ट्री आपरेटर पुरविण्‍याकरिता नोंदणीकृत कंत्राटदार/कंपनी/संस्‍था यांची नेमणूक करणे
345 29-03-2022 15-04-2022 अमनपाला सुरक्षारक्षक पुरविण्‍याकरिता नोंदणीकृत कंत्राटदार/कंपनी/संस्‍था यांची नेमणूक करणे
346 22-03-2022 27-03-2022 मनपा दवाखाना करिता संगणक, लॅपटाॅॅप व कॅनॉन झेरॉक्‍स मशीन खरेदी करणे.
347 22-03-2022 27-03-2022 purchase of medicine items for AMC Hospital
348 22-03-2022 29-03-2022 MH27 U9641 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
349 22-03-2022 29-03-2022 MH27 X1942 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
350 18-03-2022 27-03-2022 MH27 H8368 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
351 18-03-2022 27-03-2022 MH27 C5073 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
352 10-03-2022 14-03-2022 प्र.क्रं.३७ जेवड नगर येथील सार्वजनिक संडासजवळील कांक्रीट रस्‍ता करणे.
353 02-03-2022 08-03-2022 MH27 X1940 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
354 02-03-2022 08-03-2022 MH27 L7716 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
355 02-03-2022 08-03-2022 MH27 AA 0611 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
356 28-02-2022 07-03-2022 MH27 AA 5213 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
357 28-02-2022 07-03-2022 MH27 AA 5212 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
358 28-02-2022 07-03-2022 MH27 AA37 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
359 28-02-2022 07-03-2022 MH27 X1941 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
360 28-02-2022 07-03-2022 MH27 X1602 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
361 28-02-2022 07-03-2022 MH27 L7715 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
362 28-02-2022 07-03-2022 JCB JS 80 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
363 14-02-2022 20-02-2022 विशेष उद्देश वाहन (SPV) करिता कंपनी सेक्रेटरी नियुक्‍त करणेबाबत
364 14-02-2022 15-02-2022 मनपा अमरावती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चे मतगणना करीता साहित्‍य भाडयाने घेण्‍याबाबत
365 09-02-2022 13-02-2022 मतदान केंद्राची किरकोळ दुरूस्‍ती करणे
366 10-01-2022 13-01-2022 मनपाच्‍या प्रभागात विविध कामे करणे.
367 04-01-2022 11-01-2022 MH27 L7715 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
368 04-01-2022 11-01-2022 MH27 AC 9957 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
369 04-01-2022 11-01-2022 MH27 AA 1010 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
370 04-01-2022 11-01-2022 MH27 AC 5354 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
371 03-01-2022 06-01-2022 various work at Pr.no.03, 07 & 16 various AMC area.
372 02-01-2022 05-01-2022 MH 27 C5073 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
373 02-01-2022 05-01-2022 MH 27 C533 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
374 02-01-2022 05-01-2022 MH27 H8368 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
375 02-01-2022 05-01-2022 DRR 2006 Road Roller चे सुटेभाग / दुरूस्‍ती बाबत.
376 29-12-2021 31-12-2021 DRR 2006 Road Roller चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
377 29-12-2021 31-12-2021 MH27 H8368 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
378 29-12-2021 31-12-2021 MH27 C533 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
379 29-12-2021 31-12-2021 MH27 C5073 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
380 23-12-2021 30-12-2021 MH27 AC 5455 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
381 23-12-2021 30-12-2021 MH27 H6808 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
382 23-12-2021 30-12-2021 MH27 X1941 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
383 23-12-2021 26-12-2021 मनपा प्र.क्र. ४२, ४३ व १९ येथे विविध कामे करणे.
384 22-12-2021 26-12-2021 प्र.क्र.३६ येथे सिमेंट बेंचेस बसविण्‍याचे विविध कामेे करणे.
385 22-12-2021 26-12-2021 प्र.क्र.१६ योगायोग कॉलनी येथे कॉंक्रीट नाालीचे बांंधकाम करणे.
386 21-12-2021 23-12-2021 मनपा प्र.क्र. ३५ उत्‍तम नगर येथे कांक्रीट नाली बांधणे.
387 21-12-2021 23-12-2021 मनपा प्र.क्र. ०५, २५ व ३१ येथे विविध कामे करणे.
388 21-12-2021 23-12-2021 मनपा प्र.क्र. १७ येथे विविध कामे करणे.
389 21-12-2021 23-12-2021 मनपा प्र.क्र. ०४ येथे विविध कामे करणे.
390 21-12-2021 23-12-2021 मनपा प्र.क्र. ०४ येथे विविध कामे करणे.
391 21-12-2021 23-12-2021 मनपा प्र.क्र. ०४ येथे विविध कामे करणे.
392 21-12-2021 26-12-2021 मनपा प्र.क्र. ०३, ०५ व १० येथे विविध कामे करणे.
393 21-12-2021 22-12-2021 मनपा प्र.क्र. ३४ व ३९ येथे विविध कामे करणे.
394 19-12-2021 21-12-2021 मनपा प्र.क्र.२४ छायानगर मधील हमीदसर यांचे घरामागील नाली दुरूस्‍ती करणे
395 19-12-2021 21-12-2021 प्र.क्र.२८ छाया नगर मधील हमीदसर यांचे घरामागील नाली दुरूस्‍त करणे.
396 19-12-2021 23-12-2021 मनपा प्र.क्र. २४ येथे विविध कामे करणे.
397 19-12-2021 21-12-2021 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
398 17-12-2021 19-12-2021 मनपा प्रभाग क्र.१७ व २९ येथे विविध कामे करणे.
399 17-12-2021 19-12-2021 प्रभाग क्र.४१ येथे नाली व सि डि वर्क बांधकाम करणे.
400 16-12-2021 17-12-2021 मनपा प्रभाग क्र.२९ येथे विविध कामे करणे.
401 17-12-2021 22-12-2021 Annual maintenance contract of computers, printers, ups and other peripherals
402 17-12-2021 23-12-2021 MH27 H 8367 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
403 17-12-2021 23-12-2021 MH27 AA 5050 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
404 17-12-2021 23-12-2021 MH27 C218 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
405 17-12-2021 23-12-2021 MH27 X 6918 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
406 17-12-2021 23-12-2021 MH 27 X533 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
407 17-12-2021 23-12-2021 MH 27 R333 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
408 17-12-2021 23-12-2021 MH 27 X 2021 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
409 17-12-2021 23-12-2021 MH 27 C533 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत
410 17-12-2021 19-12-2021 मनपा प्रभाग क्र. ३४ येथे विविध कामे करणे.
411 16-12-2021 19-12-2021 मनपा प्र.क्र. ११ व १८ येथे विविध कामे करणे.
412 16-12-2021 22-12-2021 जीवनाच्‍या उंबरठयावर कार्यशाळा
413 16-12-2021 17-12-2021 मनपा प्रभाग क्र.२९ येथे विविध कामे करणे.
414 15-12-2021 19-12-2021 मनपा प्र.क्र. ३४, ३५ व ३९ येथे विविध कामे करणे.
415 15-12-2021 17-12-2021 मनपा प्र.क्र. ३४ व ३६ येथे विविध कामे करणे.
416 15-12-2021 17-12-2021 मनपा प्र.क्र.२४ भाजीबाजार अमनपा शाळा क्र.६ येथे विविध कामे करणे.
417 15-12-2021 16-12-2021 प्र.क्र.३५ येथे पेव्हिंग ब्‍लॉक बसविणे.
418 14-12-2021 16-12-2021 मनपा प्र.क्र.२३ व ३१ येथे मुरूम टाकणे व पसरविणे.
419 13-12-2021 15-12-2021 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
420 13-12-2021 15-12-2021 प्रभाग क्र.२९ पाटीपुरा येथे साईटपट्टी व रपटे बांधणे.
421 09-12-2021 13-12-2021 मनपा प्र.क्र. ०३ श्रीकृष्‍ण पेठ येथे विविध कामे करणे.
422 09-12-2021 16-12-2021 MH27 X6919 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
423 09-12-2021 13-12-2021 मनपा प्र.क्र. २४ येथे विविध कामे करणे.
424 08-12-2021 13-12-2021 मनपा प्रभाग क्र.४३ (ब), १४, ३९ व १५ येथे विविध कामे करणे
425 08-12-2021 15-12-2021 Oxygen Cylender, Flow Meter, Mask
426 08-12-2021 09-12-2021 मनपा प्रभाग क्र. २४ महाजनपुरा येथे विविध कामे करणे
427 08-12-2021 13-12-2021 मनपा प्रभाग क्र. ३५ येथे विविध कामे करणे
428 08-12-2021 13-12-2021 मनपा प्रभाग क्र.०१ व ३९ येथे विविध कामे करणे
429 06-12-2021 09-12-2021 मनपाचे प्रभाग क्र.२४ व प्रशांत नगर बगिचा येथे विविध कामे करणे.
430 06-12-2021 09-12-2021 मनपा प्र.क्र. ०८ लालखडी, बिस्मिल्‍लानगर येथे विविध कामे करणे.
431 06-12-2021 08-12-2021 मनपा प्र.क्र. २ आणि ३० येथे विविध कामे करणे.
432 03-12-2021 09-12-2021 मनपा प्र.क्र. १०,२२, ४१, ४३ येथे विविध कामे करणे.
433 03-12-2021 05-12-2021 मनपा प्र.क्र. २९ ताजनगर येथे विविध कामे करणे.
434 03-12-2021 09-12-2021 मनपा प्र.क्र. २४ व २५ येथे विविध कामे करणे.
435 02-12-2021 08-12-2021 MH27 P 2382 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
436 02-12-2021 08-12-2021 MH27 AC 5455 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
437 02-12-2021 08-12-2021 MH27 AA 0650 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
438 02-12-2021 08-12-2021 MH27 AA 0612 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
439 02-12-2021 08-12-2021 MH27 AC9957 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
440 02-12-2021 08-12-2021 MH27 AC9958 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
441 02-12-2021 08-12-2021 MH27 A 4873 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
442 30-11-2021 07-12-2021 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
443 30-11-2021 07-12-2021 मनपा प्र.क्र. २५ व ३९ येथे विविध कामे करणे.
444 30-11-2021 05-12-2021 मनपा प्र.क्र. १७ व २४ येथे विविध कामे करणे.
445 29-11-2021 02-12-2021 मनपा प्र.क्र. १६, २५, व २७ येथे विविध कामे करणे.
446 29-11-2021 01-12-2021 मनपाच्‍या प्रभाग क्र.३५ येथे विविध कामे करणे.
447 30-11-2021 03-12-2021 प्र.क्र.१७,२४ येथे विविध कामे करणे
448 29-11-2021 02-12-2021 प्र.क्र.८येथे खडीकरण करणे
449 28-11-2021 05-12-2021 मनपा प्र.क्र.३९ येथे विविध कामे करणे.
450 25-11-2021 01-12-2021 मनपाच्‍या प्रभागात विविध कामे करणे.
451 25-11-2021 01-12-2021 मनपाच्‍या प्रभाग क्र.२९ व ३० येथे विविध कामे करणे.
452 25-11-2021 29-11-2021 मनपाचे प्रभाग क्र.२९ अलिमनगर येथे विविध कामे करणे.
453 25-11-2021 30-11-2021 प्र.क्र. २४ व २५ येथे विद्यूत पंप बसविणे.
454 25-11-2021 28-11-2021 मनपा प्र.क्र.०८ लालखडी येथे विविध कामे करणे.
455 24-11-2021 30-11-2021 MH 27 V5 चे सुटेभाग व दुरूस्‍ती बाबत.
456 24-11-2021 30-11-2021 MH 27 H1258 चे सुटेभाग व दुरूस्‍ती बाबत.
457 22-11-2021 25-11-2021 मनपा प्र.क्र.२४ खरकाडीपुरा येथे विविध कामे करणे.
458 22-11-2021 28-11-2021 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
459 18-11-2021 25-11-2021 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
460 17-11-2021 24-11-2021 स्‍पर्धा परिक्षा ग्रंथालय/अभ्‍यासीका केंद्राचे संचालन व देखभालसाठी प्रस्‍तावीत.
461 15-11-2021 17-11-2021 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
462 11-11-2021 17-11-2021 मनपाचे प्रभागात विविध कामे करणे.
463 09-11-2021 15-11-2021 मनपाच्‍या प्रभाग क्र.३६ चैतन्‍य कॉलनी येथे विविध कामे करणे.
464 07-11-2021 10-11-2021 प्र.क्र.३१ बालाजी नगर येथे कॉंक्रीट रोडच्‍या बाजुला मुरुम टाकणे.
465 05-11-2021 11-11-2021 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
466 05-11-2021 08-11-2021 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
467 04-11-2021 09-11-2021 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
468 02-11-2021 05-11-2021 मनपा प्र.क्र.२९ येथे विविध कामे करणे.
469 26-10-2021 01-11-2021 मनपाचे प्रभाग क्र.१३ व ६ येथे विविध कामे करणे
470 26-10-2021 01-11-2021 प्र.क्र.२५ येथे पेव्हिंग ब्‍लॉक व नालीचे बांधकाम कामे करणे.
471 26-10-2021 01-11-2021 प्र.क्र.२५ येथे पेव्हिंग ब्‍लॉक व सि डि वर्कचे विविध कामे करणे.
472 21-10-2021 24-10-2021 प्रभाग .क्र.२९ ताज नगर येथे नालीचे साईडपटृटीचे बांधकाम करणे.
473 21-10-2021 24-10-2021 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
474 20-10-2021 26-10-2021 अति.आयुक्‍तबंगला येथे विविध कामे करणे
475 20-10-2021 24-10-2021 अमनपाचे िवविध प्रभागात विविध कामेे करणे
476 13-10-2021 17-10-2021 अमनपाच्‍या विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
477 13-10-2021 19-10-2021 महानगरपालिका स्‍पर्धा परिक्षा ग्रंथालय/अभ्‍यासिका करीता बुक रॅक्‍स पुरविणे.
478 10-10-2021 13-10-2021 प्र.क्र.२८ व २९ येथे नाली व नालीलगत सिमेंट कॉंक्रीटीीकरण करणे
479 04-10-2021 13-10-2021 MH27 C5684 चे सुटे भ्‍ााग व दुुरुस्‍तीबाबत
480 04-10-2021 13-10-2021 MH27 AA1010 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
481 04-10-2021 10-10-2021 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
482 01-10-2021 07-10-2021 MH27 H1258 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
483 29-09-2021 03-10-2021 various work at P.no.24,25,28,23,6,31,1
484 28-09-2021 04-10-2021 मनपा चे विविध प्रभाग मध्‍ये विविध कामे करणे
485 28-09-2021 30-09-2021 प्र.क्र.८ अंतर्गत बिस्मिल्‍लानगर येथे कॉक्रीट नाली बांधकाम करणे.
486 27-09-2021 30-09-2021 प्र.क्र.१७,३३,३९,१०,४१,२४,१४ येथे विविध कामे करणे
487 17-09-2021 23-09-2021 JCB JS 80
488 17-09-2021 23-09-2021 DRR 2006 Road Roller
489 17-09-2021 23-09-2021 MH27 X1941
490 17-09-2021 23-09-2021 MH27 L7715
491 17-09-2021 23-09-2021 MH27 AA0068
492 17-09-2021 23-09-2021 MH27 D6171
493 17-09-2021 23-09-2021 MH27 H1258
494 15-09-2022 17-09-2021 प्र.क्र.२६ येथील चार विहिरीतील गाळ काढणेचे कामे करणे.
495 08-09-2022 17-09-2021 मा.अति.शहर अभियंता मनपा यांचे कक्षात विविध कामे करणे.
496 07-09-2022 14-09-2022 MH27 AA5050 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
497 07-09-2022 01-10-2021 e-EOI Notice/2016-17/No.AMC/ENV/702/2016,dt 3/9/2022
498 03-09-2022 09-09-2022 भंगार ट्रक बॉडीची विक्री करणे करीता दर देण्‍याबाबत.
499 01-09-2022 07-09-2022 प्र.क्र.१३ अ मधील मालटेकडी मधील शिवटेकडी येथे मार्बल प्‍लेट लावणे.
500 31-08-2022 03-09-2022 मनपाचे प्र.क्र. १४, २४, २५, येथे विविध कामे करणे.
501 31-08-2022 03-09-2022 मनपाचे प्र.क्र. १४, १९, २५, ३३, ३४, ३८, ४३ येथे विविध कामे करणे.
502 29-08-2022 03-09-2022 MH27 A4873 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत‍
503 29-08-2022 03-09-2022 MH27 C533 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत‍
504 29-08-2022 03-09-2022 MH27 X1940 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत‍
505 29-08-2022 03-09-2022 MH27 U9641 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत‍
506 29-08-2022 03-09-2022 MH27 AA0579 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत‍
507 29-08-2022 03-09-2022 MH27 AA0611 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत‍
508 29-08-2022 06-09-2022 प्र.क्र.४१-अ माता फैल समाज मंदिरा मध्‍ये फ्लोरिंग करणे.
509 26-08-2022 31-08-2022 मनपाचे प्र.क्र.०५, ३९ येथे विविध कामे करणे.
510 25-08-2022 31-08-2022 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
511 25-08-2022 29-08-2022 प्र.क्र.२६ अन्‍सार नगर येथे रस्‍ता कॉंंक्रीट करणे.
512 23-08-2022 25-08-2022 प्र.क्र.८, २७, २९, ३० येथे विविध कामे करणे
513 22-08-2022 29-08-2022 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
514 19-08-2022 26-08-2022 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
515 09-08-2022 12-08-2022 प्र.क्र.२९ अलीम नगर येथे विविध कामे करणे.
516 06-08-2022 31-12-2021 Noise Pollution Control Unit
517 06-08-2022 10-08-2022 प्र.क्र.४० येथे विविध कामे करणे
518 06-08-2022 12-08-2022 प्र.क्र.३६ न्यु कॉल्‍नी श्री धोटे यांचे घराजवळ सीडी वर्क चेेबांधकाम करण्‍ेा.
519 03-08-2022 17-08-2022 सुदृढ बालक स्‍पर्धा /कार्यक्रमाकरीता आवश्यक सर्व व्‍यवस्‍था करणे.
520 03-08-2022 10-08-2022 मुलींंना MSCIT प्रशिक्षण देणेकरीताा सरळ पद्धतीने प्रस्‍ताव करीता जाहिर सुचना
521 29-07-2022 07-08-2022 प्र.क्र.१८ शाम नगर येथे श्री.गावंडे यांच्‍या घराजवळ कॉंक्रीट नाली व रोड बांधकाम करणे.
522 27-07-2022 03-08-2022 प्र.क्र.२४ येथे शेड करिता टिन लावणे.
523 26-07-2022 01-08-2022 प्र.क्र.३१ अंतर्गत खोलापुूरी गेट पोलीस स्‍टेशन जवळ रपटा बांधकाम करणेबाबत.
524 22-07-2022 26-07-2022 कार्यकारी अभियंता-१महानगरपालिका या कार्यालयाकरीता प्रिंटर + स्‍कॅनर चा पुरवठा करणे
525 19-07-2022 27-07-2022 MH27 AA0579 चे सुटे भ्‍ााग व दुुरुस्‍तीबाबत
526 16-07-2022 18-07-2022 Laptop Specification model no. Asus ROG GL 552 VW
527 12-07-2022 18-07-2022 प्र.क्र.३९ मधील भरत नगर येथीील सभागृृहा समोर रेलिंग बसविणे.
528 08-07-2022 14-07-2022 प्रभाग नं.०५ व १३ येथे विविध कामे करणे. A.C. बसविणे व CBNAAT मशीनचे Invertor repaire करणे
529 01-07-2022 12-07-2022 corrigendum to EOI Notice -Processing of Municipal Solid waste(Biodegradable & Non-Biodegradable)
530 01-07-2022 05-07-2022 प्र.क्र. २१, ११, १४, ३८, ३५, १९, १७, १७,१६, २३, ३४ येथे विविध कामे करणे.
531 01-07-2022 06-07-2022 प्र.क्र.25 येथे विविध कामे करणे.
532 01-07-2022 06-07-2022 प्र.क्र.२५ येथे विविध कामे करणे.
533 29-06-2022 05-07-2022 प्र.क्र..०५, १३,०३ येथे विविध कामे करणे
534 29-06-2022 05-07-2022 प्र.क्र.३९ येथे विविध कामे करणे
535 28-06-2022 30-06-2022 प्र.क्र.२८ महेंदीया कॉलनी येथील दलेलपुरी नाल्‍यापर्यंत साईटपट्टी कॉंक्रीटीकरण करणे.
536 18-06-2022 23-06-2022 प्रभाग .क्र. २५ नालसाहबपुरा येथे विविध कामे करणे
537 18-06-2022 23-06-2022 प्रभाग .क्र. २५ नाालसाहबपुरा येथे विविध कामे करणे
538 16-06-2022 22-06-2022 प्र.क्र..39,13 येथे विविध कामे करणे
539 16-06-2022 22-06-2022 प्र.क्र..32,13 येथे विविध कामे करणे
540 15-06-2022 30-06-2022 corrigendum to EOI Notice -Processing of Municipal Solid waste(Biodegradable & Non-Biodegradable)
541 13-06-2022 22-06-2022 A4 साईज रिम व A6 साईज रिम दरमहा पुरविण्‍यााबाबत
542 13-06-2022 16-06-2022 प्र.क्र.२९ येथे सि.डी.वर्क बांधणे व पी.सी.सी. ड्रेन कामे करणे
543 13-06-2022 17-06-2022 प्र.क्र.०१ व ०३ येथे विविध कामे करणे
544 07-06-2022 13-06-2022 प्र.क्र.१७ राामनगर येथील शिरभातेमार्केट समोर कॉ.नाली बांधणे
545 04-06-2022 09-06-2022 मनपा अमरावती मेन ऑफिस मध्‍ये पिण्‍याची पाण्‍याची टाकी बसविणे.
546 04-06-2022 09-06-2022 प्र.क्र.०३, २५ येथे विविध कामे करणे.
547 31-05-2022 07-06-2022 प्र.क्र.०३,११,१४,१७,१९,२१,३१,३४,३५,३८ येथे विविध कामे करणे.
548 31-05-2022 06-06-2022 प्र.क्र. ४१ व प्र.क्र.४३ येथे विविध कामे करणे.
549 30-05-2022 04-06-2022 ई-निविदा ,अमरावतीमनपाला गृप भ्रमणध्वbनी सेवा (CUG Internet Data pack............
550 30-05-2022 14-06-2022 प्रोसेसिंग ऑफ अमनपा सॉलिड वेस्टi (ईओआय)
551 27-05-2022 31-05-2022 प्र.क्र.३० झोन नं.०५ येथे पेव्हिंग ब्लॉक लावणे व कॉक्रिंट रोड बांधणे.
552 23-05-2022 27-05-2022 क्विक हिल इंटरनेट सेक्‍युरिटी एडीशन
553 24-05-2022 27-05-2022 प्र.क्र. ०५, १७,२२, २३, २४, ३१, ४१ येथे विविध कामे करणे.
554 23-05-2022 25-05-2022 प्र.क्र..39,05 येथे विविध कामे करणे
555 20-05-2022 28-05-2022 ई-निविदा ,अमरावतीमनपाला गृप भ्रमणध्‍वनी सेवा (CUG Internet Data pack............
556 11-05-2022 16-05-2022 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
557 07-05-2022 18-05-2022 प्र.क्र.२७,३० येथे विविध कामे करणे.
558 02-05-2022 03-05-2022 प्र.क्र.२८ येथील रहूमानसाहेब यांचे घरसमोर सिडी वर्क करणे बाबत.
559 22-04-2022 30-04-2022 प्रभाग क्र.२७मध्‍ये विविध कामे करणे
560 21-04-2022 25-04-2022 प्रभाग क्रं. २२ भेरडे लेआउट येथे मनपा बगिच्‍यामध्‍ये पाण्‍याची व्‍यवस्‍था करणे
561 13-04-2022 20-04-2022 प्र.क्र.21,5,14,38,39,19,8 येथे विविध कामे करणे.
562 13-04-2022 19-04-2022 झोन क्र.१ प्र.क्र.१ शेगाव गावठाण येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा बुदधविहार...........
563 06-04-2022 12-04-2022 प्र.क्र.३६ येथे श्री रविंद्र ढोके यांचे घराजवळ सी.डी.वर्क चे बांधकाम करणे.
564 05-04-2022 12-04-2022 महिलांना शिवणकर्तनचे/कलेचे प्रशिक्षण देण्‍याकरीता महिला प्रशिक्षक नेमणे.
565 05-04-2022 11-04-2022 प्रभाग क्र.१६ येथे रंगरंगोटी करणे.
566 05-04-2022 11-04-2022 प्र.क्र.२३,१७ येथे विद्युतपंप बसविणे.
567 30-03-2022 31-03-2022 HP laserjet 1020 plus Printer ची खरेदी सुचना
568 30-03-2022 31-03-2022 Digisol 150 Mbps wireless Router with USB Port ची खरेदी सुचना.
569 30-03-2022 04-04-2022 रहाटगाव,महादेवखाेरी येथे विविध कामे करणे
570 22-03-2022 01-04-2022 MH27 X1942 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
571 22-03-2022 01-04-2022 MH27 C218 चे सुटेभाग वदुरुस्‍तीबाबत
572 22-03-2022 01-04-2022 MH27 X6919 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत
573 22-03-2022 01-04-2022 MH27 AA5050 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
574 22-03-2022 01-04-2022 MH27 X6920 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत‍
575 22-03-2022 29-03-2022 MH27 C523 चे सुटेभाग व दुरुस्‍तीबाबत
576 22-03-2022 01-04-2022 MH27 V5 चे सुटे भाग व दुुरस्‍तीबाबत
577 22-03-2022 28-03-2022 प्र.क्र.१४,१५,३२येथे विविध कामे करणे
578 21-03-2022 04-04-2022 प्‍दभरती-urban Planner,Municipal finance Specialist,Municipal/Civil Engineer,Social Development....
579 21-03-2022 04-04-2022 प्‍दभरती-urban Planner,Municipal finance Specialist,Municipal/Civil Engineer,Social Development....
580 18-03-2022 29-03-2022 MH27 AC1011 चे सुटे भाग व दरुस्‍तीबाबत
581 18-03-2022 21-03-2022 Net Protector Antivirus User Licenseची खरेदी सुचना
582 10-03-2022 31-03-2022 सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 आक्षेपानंतर दुरुस्तीची अंतीम यादी
583 09-03-2022 14-03-2022 विश्‍वरत्‍न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह येथे भाडयाने कुलर लावणे.
584 09-03-2022 15-03-2022 प्र.क्र.३६ येथे विविध कामे करणे.
585 09-03-2022 15-03-2022 प्र.क्र.३६,१६ येथे विविध कामे करणे
586 09-03-2022 15-03-2022 प्र.क्र.४३अ बडनेरा य‍ेथे विविध कामे करणे.
587 09-03-2022 14-03-2022 प्र.क्र.४०,३,३९,९,१३ येथे विविध कामे करणे.
588 03-03-2022 05-03-2022 होर्डींगची व्‍यवस्‍था करणे.
589 03-03-2022 08-03-2022 प्र.क्र.८ येथे विविध कामे करणे
590 25-02-2022 03-03-2022 MH27 AC5354 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
591 25-02-2022 03-03-2022 MH27 AA0579 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत
592 25-02-2022 03-03-2022 MH27 AC5455 चे सुटे भाग दुरुस्‍तीबाबत
593 25-02-2022 03-03-2022 MH27 R333 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
594 25-02-2022 03-03-2022 MH27 X1940 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
595 25-02-2022 03-03-2022 MH27 AA0579 चे सुटे भाग दुरुस्‍तीबाबत.
596 25-02-2022 03-03-2022 MH27H6808 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
597 25-02-2022 03-03-2022 MH27H1258 चे सुटे भाग दुरुस्‍तीबाबत.
598 25-02-2022 03-03-2022 MH27 AA37 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
599 25-02-2022 03-03-2022 JCB JS 80 चे सुटेभाग व दुरूस्‍तीबाबत.
600 25-02-2022 03-03-2022 MH27X 1941 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
601 25-02-2022 03-03-2022 MH27 X1942 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
602 25-02-2022 03-03-2022 MH27 H8368 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
603 23-02-2022 02-03-2022 MH27 AA0068 चे सुटे भाग दुरुस्‍तीबाबत
604 23-02-2022 02-03-2022 MH27 AA0579 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत
605 22-02-2022 29-02-2022 प्र.क्र.८ येथे विविध कामे करणे
606 22-02-2022 29-02-2022 प्र.क्र.५,४०येथे विविध कामे करणे
607 18-02-2022 23-02-2022 प्र.क्र.३५ सूमाजमंदीर विद्युतीकरण व कंपोस्ट डेपाे येथे विद्युतीकरण
608 17-02-2022 23-02-2022 प्र.क्र..39,40,22 येथे विविध कामे करणे
609 17-02-2022 20-02-2022 प्र.क्र.२६ रतनगंज मध्‍ये सिडी वर्क बांधणे.
610 10-02-2022 18-02-2022 MH27X6920
611 10-02-2022 18-02-2022 MH27 AA37 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
612 10-02-2022 18-02-2022 MH27 AA37 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
613 10-02-2022 18-02-2022 MH27 AA37 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
614 10-02-2022 18-02-2022 MH27H8367 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
615 10-02-2022 18-02-2022 MH27H8367 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
616 10-02-2022 17-02-2022 मनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे
617 02-02-2022 05-02-2022 प्र.क्र.१३मधील जैन होस्‍टेलचे मागे गुल्‍हानेयांच्‍या घरासमोर खडीकरण करणे.
618 29-01-2022 05-02-2022 MH27 AA37 चे सुटे भाग व दुुरुस्‍तीबाबत.
619 29-01-2022 05-02-2022 MH27 AA37 चे सुटे भाग व दुुरुस्‍तीबाबत.
620 29-01-2022 05-02-2022 MH27 AC9958 चे सुटेभाग व दुरुस्‍तीबाबत.
621 29-01-2022 05-02-2022 MH27 AC9958 चे सुटेभाग व दुरुस्‍तीबाबत.
622 29-01-2022 05-02-2022 MH27 X1942 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
623 29-01-2022 05-02-2022 MH27 X1942 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
624 29-01-2022 05-02-2022 MH27L1705 चे सुटेभाग व दुरुस्‍तीबाबत
625 29-01-2022 05-02-2022 Bobcat no.4 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
626 29-01-2022 05-02-2022 Repairing of MH27 AC5354
627 29-01-2022 05-02-2022 BOBCAT NO.1 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
628 28-01-2022 04-02-2022 मनपा क्षेत्रातील महिलांना शिवणकर्तनाचे/कलेचे प्रशिक्षण देण्‍याकरीता महिला प्रशिक्षक नेमणे
629 27-01-2022 29-01-2022 विद्युतपंप बसविणे.
630 22-01-2022 31-12-2021 मे.जगदंबा स्‍वयंरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्‍थेचे नाव काळया यादीत टाकण्‍याबाबत.
631 22-01-2022 25-01-2022 प्र.क्र.८ जमील कॉल्‍नी मनपा शाळा क्र.९ नूरनगर येथील टिन श्‍ेाड बांधणे बाबत.
632 22-01-2022 29-01-2022 प्र.क्र.२०,४१ येथे विविध कामे करणे.
633 19-01-2022 25-01-2022 प्र.क्र.२०,४०,४१येथे विविध कामे करणे.
634 16-01-2022 21-01-2022 Dell Laptop HP laserjet Microtek Ups चे खरेदीबाबत
635 14-01-2022 18-01-2022 विविध प्रभागात विविध कामे करण्‍ेा.
636 11-01-2022 18-01-2022 विविध प्रभागात विविध कामे करण्‍ेा.
637 08-01-2022 12-01-2022 विविध प्रभागात विविध कामे करण्‍ेा.
638 05-01-2022 12-01-2022 प्र.क्र.३०,१६ येथ्‍ेा विविध कामे करण्‍े
639 04-01-2022 11-01-2022 विविध प्रभागात विविध कामे करण्‍ेा.
640 04-01-2022 12-01-2022 MH27 AC 1011 चे सुटेभाग व दुरुस्‍तीबाबत.
641 28-12-2021 31-12-2021 अमनपाचे विविध प्रभागात विविध कामे करणे.
642 23-12-2021 29-12-2021 प्र.क्र.२१ पेव्‍हींग ब्‍लॉक व सीसी रोड
643 23-12-2021 30-12-2021 प्र.क्र.२५ येथे आशिषदेशमुख ते कमल ठाकूर यांचेघरासमोर नाली व रपटा बांधणे
644 23-12-2021 29-12-2021 प्र.क्र.३९,४३अ येथे विविधकामे करणे
645 21-12-2021 31-12-2021 MH27 AC1011 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत
646 21-12-2021 31-12-2021 MH27 AC5455 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
647 21-12-2021 31-12-2021 MH27-AA-37 चे सुटे भाग दुरुस्ती बाबत
648 21-12-2021 31-12-2021 MH27 R333 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
649 21-12-2021 31-12-2021 MH27 L1001 चे सूटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
650 19-12-2021 22-12-2021 शुध्दीपत्रक -प्लास्टीक पासुन तेल,ऑईल बनविणे
651 19-12-2021 22-12-2021 प्लास्टीक वेस्ट पासुन तेल,ऑईल प्लांट बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा (BOT) बनविणे
652 19-12-2021 28-12-2021 प्र.क्र.२५ येथे आशिषदेशमुख यांचे घरासमोर नाली व रपटा बांधणे
653 16-12-2021 21-12-2021 प्र.क्र.३८ सिडीवर्कचे काम करणे.
654 16-12-2021 21-12-2021 प्र.क्र.४१ येथे कॉ.रस्‍ता व सि डी वर्क बनविणे.
655 15-12-2021 21-12-2021 प्र.क्र.३०,४२ब येथे विविध कामे करणे.
656 14-12-2021 21-12-2021 प्र.क्र.३९नेमाणीगोडाउुन अंतर्गत हिुंदु स्‍मशान भूमी पिंपरी रोड जूनी वस्‍ती बडनेरा येथे लोखंडीबेंचेस
657 14-12-2021 22-12-2021 शुद्धीपत्रक
658 14-12-2021 16-12-2021 प्र.क्र.5 अभ्यासिकेचे विद्युतीकरण व पश्चिम झाेन कार्यालयात वॉटरकुलर लावणे.
659 11-12-2021 19-12-2021 MH27 AC9960 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
660 11-12-2021 19-12-2021 MH27 AC9958 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत
661 11-12-2021 19-12-2021 MH27 AC9957 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत
662 10-12-2021 14-12-2021 various work of drainage and concrete road
663 07-12-2021 16-12-2021 Bobcat no.1 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
664 07-12-2021 16-12-2021 Bobcat No.3 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
665 07-12-2021 16-12-2021 Bobcat no.4 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
666 07-12-2021 16-12-2021 MH27 A4873 चे सुटेभाग व दुरुस्‍तीबाबत
667 07-12-2021 16-12-2021 Mh27 C5073चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
668 07-12-2021 16-12-2021 MH27 AC5354 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
669 07-12-2021 16-12-2021 MH27 X1941 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
670 07-12-2021 16-12-2021 MH27 AA0611 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
671 07-12-2021 16-12-2021 Bobcat No.3 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
672 07-12-2021 16-12-2021 MH27 H8367 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
673 07-12-2021 16-12-2021 MH27 R333 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
674 05-12-2021 08-12-2021 प्र.क्र.१ब येथे मुरुम टाकणे व पसरविणे
675 03-12-2021 09-12-2021 प्र.क्र.४३अ,४२ब येथे विविध कामे करणे.
676 03-12-2021 09-12-2021 MH27 X1940 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
677 03-12-2021 09-12-2021 MH27 AA5120 चेसुटेभाग व दुरुस्‍तीबाबत.
678 03-12-2021 09-12-2021 MH27 L7715 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
679 03-12-2021 09-12-2021 MH27 AC5455 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
680 03-12-2021 09-12-2021 MH27 U9641 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
681 03-12-2021 09-12-2021 MH27 AA0068 चे सुटेभाग व दुरुस्‍तीबाबत.
682 03-12-2021 09-12-2021 MH27 X1942 चे सुटे भाग व दुरुस्‍तीबाबत.
   बातम्या आणि घटना |
ही सुवीधा सध्या उपलब्ध नाही.
  •    हायलाइट
महोदय / महोदया,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या अनुषंगाने Amravati City Ranking करिता तयार आहे.
1969 या toll free नंबर वर Missed Call देवुन QCI मार्फत खालील प्रमाणे प्रश्न विचारण्यात येते.
तरी अमरावती शहरामधिल सर्व नागरीकांना विनंती करण्यात येते कि त्यांनी आपल्या मोबाईल वरुन 1969 या नंबर वर missed call देवुन
किंवा
येथे जावुन स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या अनुषंगाने अमरावती शहराला जास्तीत जास्त Ranking प्राप्त करण्यासाठी feedback देवुन सहकार्य करावे ही विनंती.


Click here to Participate
Click here to Participate
  •    ईतर लिंक्स

  Visitor Counts
You are visitor number

  0 0 3 9 1 5  


सार्वत्रिक निवडणूक  |  साईट नकाशा  |  कामाच्या लिंक  |  संपर्क साधा  |  सर्वाधिकार धोरण  |  एफएक्यु  |  गोपनियता
© 2008-2009 Developed & Implemented By - ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed with 1024 X 768 Resolution